Bestelling binnen 48u verzonden ♥ Vanaf €100 GRATIS verzending & geschenkje (in België) ♥
♥ Gratis verzending vanaf € 100 (in België) ♥

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens van de verkoper

Deze webshop (hierna de ‘Webshop’) wordt uitgebaat door en deze verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

Tessa Lavigne – House of Women
Geeneindestraat 57
3560 Lummen
België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767.656.911

BTW BE0767.656.911

Hierna genoemd 'House of Women' of 'we' of 'wij'

E-mailadres: info@houseofwomen.be
Webshop: www.houseofwomen.be
Telefoonnummer: +32 471 93 95 48
Bankgegevens: IBAN BE57 7330 5916 0835 BIC KREDBEBB

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Webshop verkoopt lifestyle-, beauty- en fashion- en producten in de ruime zin van het woord.

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van de Webshop (hierna de ‘Klant’).

De Klant moet deze Voorwaarden raadplegen en er uitdrukkelijk mee akkoord gaan alvorens een bestelling te plaatsen via de Webshop. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Deze Voorwaarden zullen ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. Deze Voorwaarden zullen ook steeds op deze Webshop beschikbaar zijn.

De eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, en er tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan primeren in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

House of Women behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 29 november 2021.

Aangezien de taal van de Webshop Nederlands is, gaat de Klant er expliciet mee akkoord dat ook voor het bestelproces, deze Voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van deze Voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren. 

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en House of Women wordt gesloten op moment dat de Klant de automatische bevestigingse-mail ontvangt m.b.t. de goede ontvangst van de bestelling. Indien de bevestiging van de bestelling niet binnen de 48 uur volgend op de formalisering van de bestelling aankomt, kan de Klant contact opnemen met ons.

House of Women kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere gevallen. Zo kan House of Women een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of een bestelling annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als House of Women bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

De producten mogen niet doorverkocht worden. House of Women behoudt zich aldus steeds het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar haar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

In geval House of Women de bestelling ingevolge voorgaande redenen dient te weigeren, zullen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. In geen geval zal House of Women enige andere schadevergoeding moeten betalen.

Normale bestelproces

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Webshop zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op “In winkelmand”. Hierna kan hij klikken op “Bekijk winkelmand”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de Klant een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een shoppingtas (rechts bovenaan). Ook hier krijgt hij de samenvatting te zien van zijn bestelling. Stemt de weergegeven lijst overeen met de producten die hij koos, dan kan de Klant een verzenmethode aanduiden en het totaalbedrag van zijn bestelling zal worden weergegeven. De Klant kan zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Verder naar afrekenen”. De gebruiker moet zich dan identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al een account heeft, hetzij door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De Klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren.

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Klant ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De Klant moet op "Bestelling plaatsen" klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

Artikel 4. Product en Beschikbaarheid

House of Women streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke foto en beschrijving aan te bieden. De kleuren van de producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte.

House of Women streeft er tevens naar om de informatie op de Webshop volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door House of Women worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. House of Women behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan House of Women op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve House of Women alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

House of Women behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden van de producten die worden aangeboden, te beperken. House of Women behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten. De verkoop kan dus enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door House of Women. House of Women kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voorkomen uit het niet beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden.

In ieder geval behoudt House of Women zich het eigendomsrecht voor op de producten tot wanneer zij volledig betaald zijn.

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Transportkosten van producten of eventuele reservatie- of administratiekosten worden apart vermeld tijdens de betaalprocedure en vooraleer de Klant finaal de bestelling bevestigt. Ook eventuele douanekosten vallen de Klant ten laste.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen op de Webshop zijn evenwel louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De afbeeldingen en de productinformatie dient aldus steeds samen bekeken te worden.

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten, periodes en voor zover de producten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

Artikel 6. Betaling

Bestellingen via de Webshop kunnen op volgende wijzen betaald worden:

  • Bancontact
  • Kredietkaart: VISA, Mastercard
  • KBC-betaalknop
  • Cadeaubon

Alle informatie die uitgewisseld wordt om de betaling te verwerken wordt versleuteld dankzij het S.S.L.-protocol (Secure Socket Layer). Deze gegevens kunnen niet gedetecteerd of geïntercepteerd worden en ook niet gebruikt worden door derden. Deze certificeringen garanderen dat de werkingsprocessen en de technische oplossingen die gebruikt worden door Mollie voldoen aan de meest veeleisende criteria inzake beveiliging van de uitwisselingen en bescherming van de bankgegevens.

De Klant garandeert dat hij ten volle gerechtigd is om de gebruikte betaalkaart te gebruiken, dat deze kaart geldig is en toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken voor de betaling van de bestelling.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan House of Women niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering en/of annulering van bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Cadeaubonnen

Ook cadeaubonnen kunnen worden aangekocht bij House of Women. House of Women kan steeds de originele cadeaubon opvragen bij de Klant dus de cadeaubon dient (incl. de code) zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze code dient bij bestelling doorgegeven te worden.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt de Klant op de cadeaubonnen zelf/of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Indien House of Women overgaat tot restitutie van (een deel van) de betaalde bedragen, zal het deel van de prijs dat middels een cadeaubon werd betaald, terugbetaald worden door uitgifte van een nieuwe cadeaubon.

Per bestelling kan de Klant een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen gebruiken.

Artikel 7. Levering

Alle producten worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven adres in België of kunnen worden afgehaald te Geeneindestraat 57, 3560 Lummen, België. House of Women werkt hiervoor samen met Bpost.

De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld, zal House of Women de producten, indien op stock én in geval van ontvangst van de prijs en alle taksen en kosten, in principe binnen de achtenveertig (48) uuren (zaterdagen en zondagen uitgesloten) naar de Klant versturen. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal House of Women het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal House of Women de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien House of Women niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en House of Women zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen (behoudens desgevallend overmacht). Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden.

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. House of Women is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres.

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen.

Tenzij de Klant diens eigen koerierdienst gebruikt, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant over op het moment van levering.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Een aankoop bij een webwinkel en dus deze Webshop is een verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat de Klant die consument is in principe recht heeft om de bestelling zonder de opgave van redenen (hoewel House of Women steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Klant-consument beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst herroepen. Deze termijn verstrijkt de dag waarop:

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
  • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant House of Women op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Klant:

1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden; of

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van House of Women of via e-mail info@houseofwomen.be, of anders, waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. House of Women zal de kosten hiervan meegeven indien de producten niet met gewone post kunnen worden teruggezonden.

House of Women zal de Klant op de hoogte brengen van een aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop House of Women wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. House of Women verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. House of Women zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door House of Women aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan House of Women heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd, samen met alle instructies en accessoires. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

House of Women mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een gesigneerd boek);

2° de levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

3° de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4° de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

6° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

Indien House of Women de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zullen de producten desgevallend op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden.

Artikel 9. Klachten en Garantieregeling

House of Women doet haar best om een kwaliteitscheck van de producten zelf te doen alvorens verzending, alsook om te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten.

Na ontvangst van de bestelling dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde fysieke producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de twee (2) dagen schriftelijk melden aan House of Women. Nadien kunnen geen klachten meer ingediend worden voor zichtbare gebreken.

Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. Dit gebrek moet uiterlijk binnen de twee (2) maanden na ontdekking ervan gemeld worden en de Klant moet het product binnen de zeven (7) kalenderdagen daarna op zijn kosten terugsturen, zo niet vervalt het garantierecht. Wanneer de klacht gegrond blijkt, zal de kost van het terugsturen terugbetaald worden. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is. Gelieve gedurende de garantietermijn de originele verpakking te bewaren, alsook de bijhorende accessoires en documentatie. Gelieve bij het pakket ook het orderbewijs te voegen.

In geval van een gegronde klacht, zal de Klant, voor zover mogelijk dan wel redelijk, recht hebben op een herstel of vervanging van het product. Enkel wanneer dit niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn, kan een prijsvermindering dan wel een verbreking van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs en betaalde kosten bekomen worden. House of Women verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. House of Women zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door House of Women aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Indien de Klant derde partijen zou contacteren voor herstel, gebeurt dit op het eigen risico en op eigen kosten van de Klant en zal de wettelijke garantie vervallen.

De garantie gegeven door House of Women gaat niet verder dan de wettelijke garantie en is in ieder geval nooit van toepassing op gebreken en de klacht is nooit gegrond ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, natuurelementen, brand of toeval, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, normale slijtage.

Indien House of Women weigert om in te stemmen met het verzoek van de Klant, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zal het product op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden.

Het indienen van een klacht heeft in principe geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant.

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De Klant geeft House of Women de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant moet aanvaarden alvorens House of Women persoonsgegevens over te maken en die ook via de homepage van de Webshop kan worden geconsulteerd.

De Klant dient zijn inloggegevens en paswoord geheim te houden. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, House of Women heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

Artikel 11. Gebruik van cookies

De Webshop maakt gebruikt van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Webshop of de materialen gebruikt tijdens een workshop aan House of Women of, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Gebruiksrechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan eigendomsrechten op afbeeldingen, foto’s, presentatie, logo’s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, recepten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële of openbare doeleinden van het geheel of een deel van deze Webshop is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van House of Women.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen (of delen ervan), zullen de Klant en House of Women, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze Voorwaarden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

House of Women kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die een Klant aan zichzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie op deze Webshop. Informatie over de ingrediënten gebruikt in producten die op deze Webshop voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een product of ingrediënt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat informatie slechts enkele aspecten van een bepaald product behandelt.

Daarenboven garandeert House of Women geenszins de geschiktheid van de informatie of een product voor een specifiek geval en/of individu. Als de Klant vragen heeft over het gebruik van een (cosmetisch) product, raadpleeg dan de labels die op het product staan en/of raadpleeg een arts of uw aromatherapeut. De Klant dient de producten te gebruiken zoals voorgeschreven en zo mogen de aanbevolen hoeveelheden bijvoorbeeld niet overschreden worden. House of Women raadt de Klant voorts aan om steeds de arts of behandelaar te contacteren bij twijfel en zeker in geval van zwangerschap, geven van borstvoeding of gebruik door kinderen. Wees u ervan bewust dat ook kruiden, planten en andere huis-, tuin- en keukenmiddelen bijwerkingen kunnen geven, al dan niet in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen, andere cosmetica of traditionele medicatie. Natuurlijke producten bevatten (soms) een hoog niveau van essentiële of etherische oliën of andere krachtige ingrediënten die kunnen leiden tot allergische reactie(s) al dan niet in combinatie met (overmatig) zonlicht. Te denken valt bijvoorbeeld aan citral, d-limoneen, linalool, geraniol, citronellol. Om risico’s te beperken raadt House of Women ook aan om het product eerst beperkt aan te brengen op een plekje aan de binnenkant van uw arm en wacht 24 uur tot een paar dagen. Indien de Klant bijvoorbeeld momenteel geneesmiddelen neemt, dan dient de Klant de inname ervan niet te stoppen of te vervangen zonder eerst een arts te raadplegen. House of Women kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het op eigen houtje experimenteren op basis van informatie weergegeven op onderhavige Webshop.

Alle elementen die, buiten de wil van House of Women dan wel de Klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van House of Women dan wel de Klant, de uitvoering van diens verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, brand, oorlog, besmettelijke ziekten/epidemieën zullen beschouwd worden als overmacht. House of Women dan wel de Klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft House of Women dan wel de Klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Behoudens fraude of wanneer dwingende wetgeving of wetgeving van openbare orde dit zou verbieden, is de aansprakelijkheid van House of Women, contractueel en extracontractueel, beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van House of Women effectief tussenkomt. In geval aansprakelijkheidsverzekering niet tussenkomt is de aansprakelijkheid van House of Women, behoudens fraude of wanneer dwingende wetgeving of wetgeving van openbare orde dit zou verbieden, beperkt tot drie (3) keer de door de Klant betaalde bedragen.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde die een kortere dan wel langere termijn zouden voorschrijven, vervalt elke aanspraak ten aanzien van House of Women in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal House of Women in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn.

Indien House of Women wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van House of Women en een derde en/of de Klant, zal House of Women ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van House of Women zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de Klant. Indien de Klant de aansprakelijkheid van House of Women in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om House of Women te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. House of Women sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behoudens overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde.

Artikel 16. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 17. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House of Women.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met House of Women gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar House of Women haar vestigingsadres heeft en die exclusief bevoegd zijn.

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst House of Women naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 19. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of in het algemeen heeft, kan de Klant House of Women steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

House of Women zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.