Bestelling binnen 48u verzonden ♥ Vanaf €100 GRATIS verzending & geschenkje (in België) ♥
♥ Gratis verzending vanaf € 100 (in België) ♥

Privacy policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

Tessa Lavigne – House of Women
Geeneindestraat 57
3560 Lummen
België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767.656.911

BTW BE0767.656.911

Hierna genoemd 'House of Women'

Deze privacy policy gaat uit van House of Women in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.houseofwomen.be, alsook op haar levering van producten.

House of Women zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

House of Women verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

House of Women wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

  • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
  • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
  • hoe ze worden beschermd;
  • met wie ze worden gedeeld;
  • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
  • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

House of Women kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. House of Women zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal House of Women u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 29 november 2021 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt House of Women?

House of Women beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. 

House of Women verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Algemene gegevens: voornaam en naam, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres;
  • Financiële gegevens: bankgegevens indien u een bestelling plaatst;

Wanneer u op de www.houseofwomen.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata  gevangen worden o.a. via Google Analytics en cookies. In dit kader verwijst House of Women eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt House of Women uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), door het surfen op/het plaatsen van een bestelling of via het contactformulier op de website www.houseofwomen.be, dan wel op andere wijze.

Het is ook mogelijk dat House of Women gegevens over een persoon verwerkt wanneer iemand anders een bestelling voor die persoon heeft geplaatst en House of Women bij die persoon dient te leveren.

Vergeet House of Women niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor House of Women relevant is. House of Women streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat House of Women de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt House of Women uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

House of Women gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar producten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en House of Women te kunnen uitvoeren.

Zo kan House of Women uw gegevens verwerken wanneer u vragen zou stellen over producten, om uw bestelling te registeren, om te leveren aan het juiste adres enz.

U kunt op de website ook een eigen account aanmaken. Zodoende dient u bij een volgend bezoek niet alle gegevens opnieuw over te maken.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan House of Women uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van House of Women.

Promotie

Wanneer u klant bent van House of Women en/of een account heeft aangemaakt, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige producten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van House of Women. Wanneer het niet gaat over gelijke of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt House of Women op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Statistieken

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Heden is dit op basis van Google Analytics. Ook zal House of Women cookies verwerken. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden.

Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt House of Women uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer House of Women uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

House of Women doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft House of Women doorgevoerd?

House of Women heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

House of Women streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

House of Women’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt House of Women uw persoonsgegevens?

House of Women deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die House of Women bijstaan in de uitvoering van de verkopen en diensten. Te denken valt aan haar accountant, Bpost en IT-providers.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en House of Women maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. House of Women zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

House of Women kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal House of Women de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.

Hoe lang bewaart House of Women uw persoonsgegevens?

House of Women zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent of geen account heeft.

Wanneer u een account heeft aangemaakt, blijft uw account geregistreerd tot 1 jaar na de laatste bestelling.

Verder bewaart House of Women de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Financiële gegevens zoals facturen dient House of Women voor 7 jaar te bewaren. House of Women houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. House of Women stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer House of Women de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en House of Women dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar House of Women haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met House of Women via info@houseofwomen.be. U kunt House of Women ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres hierboven vermeld. Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen. House of Women zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat House of Women u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.